Indicador de transparència 68

Indicador de transparència i68

Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris

Contractació

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Estan publicats tots els que estableix la llei de contractes del sector públic.

Accions correctores

Es compleix amb el que estableix l'organització de transparència internacional.

http://www.transparencia.org.es/

Última revisió: 19/10/2015

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou

-->