Indicador de transparència 68

Indicador de transparència i68

Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris

Contractació

  • No es publica cap document al web relacionat amb l'indicador.

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Dicha información se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Accions correctores

Última revisió: 19/10/2015

Propera revisió: 15/02/21

Promou

-->