Indicador de transparència 09

Indicador de transparència i09

Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RLT) o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant-se de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 75%

Justificació del nivell de compliment

S'hauria de publicar en un document o apartat específic al web.

Accions correctores

Es proposarà la creació d'un apartat específic al web on poder publicar la informació

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: 27/06/2017

Promou