Indicador de transparència 46

Indicador de transparència i46

S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.

Contractació

  • No es publica cap document al web relacionat amb l'indicador.

Nivell de compliment (0 - 100%): 100%

Justificació del nivell de compliment

Dicha información se encuentra en los pliegos de clásulas administrativas particulares y en el documento de pliegos de la licitación que se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Accions correctores

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: 15/02/21

Promou