Indicador de transparència 55

Indicador de transparència i55

Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 50%

Justificació del nivell de compliment

L'accés a la informació no és fàcil. L'indicador no té cap departament assignat com a promotor.

Accions correctores

Es proposarà la simplificació de l'accés a la informació i l'assignacio d'un departament com a promotor

Última revisió: 28/03/2017

Propera revisió: 28/03/2018

Promou