Indicador de transparència 71

Indicador de transparència i71

Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic

Secretaria

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): en procés de valoració.

Justificació del nivell de compliment

En procés de valoració i/o justificació del nivell de valoració.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou