Indicador de transparència 76

Indicador de transparència i76

Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i Béns dels Alts Càrrecs de l'Ajuntament

Secretaria

Nivell de compliment (0 - 100%): 60%

Justificació del nivell de compliment

No es publica la informació a l'apartat específic de web. L'avaluació no l'ha realizatda el promotor de l'indicador.

Accions correctores

Es proposa al promotor que subsane les incidències assenyalades en l'avaluació

Última revisió: 29/03/2017

Propera revisió: 29/03/2018

Promou