Indicador de transparència 77

Indicador de transparència i77

Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc) tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament

Contractació

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): en procés de valoració.

Justificació del nivell de compliment

En procés de valoració i/o justificació del nivell de valoració.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou